OCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Plastové nádrže, s.r.o., Hloža 1572, 01861 Beluša,  IČO: 47 420 316, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:  29079/R (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorým sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom podnikania, výkonu povolania alebo zamestnania.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Plastové nádrže, s.r.o.

Hloža 1572

018 61 Beluša

IČO: 47 420 316

DIČ: 2023885501

IČ DPH: SK2023885501

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.:   IBAN: SK8909000000005049003504, číslo účtu 5049003504/0900, BIC: GIBASKBX 

 

Telefón: 0911 218 258, 0911 076 222, 0911 201 2015

E-mail: Info@plastovenadrze.sk

 

2. OBJEDNÁVKA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.plastovenadrze.sk  a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú a kupujúci sa zaväzuje uhradiť objednávku zvoleným spôsobom pri objednávke v kroku “spôsob platby”. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne na mieste prevzatia. V prípade neprevzatia tovaru alebo dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená a uhradiť náklady na poštovné alebo na dobierku 30 - 50 eur (podľa sumy za dobierku, ktorá je uvedená pri produkte) a za vrátenú dobierku 30 - 50 eur (podľa sumy za dobierku, ktorá je uvedená pri produkte), teda spolu 60 - 100 eur a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia produktu na číslo účtu uvedeného vo faktúre, a pod variabilným symbolom, ktorý mu bol poslaný mailom pri objednaní tovaru. V prípade neprevzatia tovaru sa kupujúci taktiež zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená a uhradiť náklady na dopravu. Cena dopravy je vždy vypočítaná podľa aktuálneho cenníka a kilometrovej vzdialenosti medzi kupujúcim a predávajúcim, s ktorou je kupujúci vopred oboznámený a to najneskôr do 5 pracovných dní od dňa neprebratia tovaru na číslo účtu uvedeného vo faktúre, a pod variabilným symbolom, ktorý mu bol poslaný mailom pri objednaní tovaru alebo v hotovosti na mieste. Kupujúci má právo požiadať o preposlanie tovaru opakovane a v tomto prípade sa mu k cene priráta nie celý, ale iba polovica sankčného poplatku, teda 30 - 50 eur alebo celá suma za dopravu.

 

3. PODMIENKY DODANIA A CENY

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 30 dní od vytvorenia objednávky, zvyčajne sa však tovar expeduje do 5-21 pracovných dní od prijatia objednávky. Spolu s tovarom je zasielaná aj faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 

Cena poštovného a dopravy:

Preprava kuriérom:

 • Poštovné pre poklop, drobné zásielky do 3kg - 10€
 • Poštovné pre nadstavec revízneho vstupu (do výšky max.100cm) - 25€
 • Poštovné pre Vodomernú šachtu štandard,  skruže do max. výšky 130cm, zásielky do 35kg s maximálnym rozmerom 100 x 100 cm a výškou do 130cm - 65€
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.1 65€ celá SR 
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.2 105€ celá SR
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.3 120€ celá SR
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.4 120€ celá SR
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.5 120€ celá SR
 • Poštovné pre vodomernú šachtu NO.6 120€ celá SR                                                                                       
 • Poštovné pre plastovú nádrž stojatú 1m3, 65€, celá SR                                                                                
 • Plastová nádrž stojatá 2m3 a zásielky do 50kg s max. rozmerom 130 x 130 cm a výškou do 180cm - 120€ celá SR
 • Plastová nádrž Hranatá 2m3 a 3m3 - 105 €/ 120 €  celá SR

         Kuriérska spoločnosť účtuje každý kus zásielky osobitne! 

 

Naša doprava pre vodomerné šachty a nádrže: 

 • všetky vodomerné šachty
 • stojatá nádrž 1m3
 • stojatá a hranatá nádrž 2m
 • hranatá nádrž 3m3

       (Výhodou je preprava viacerých kusov za rovnakú cenu!)

 • Doprava ZDARMA do 15km
 • Doprava  10€ do 25km
 • Doprava 15€ do 35km
 • Doprava 20€ do 45km
 • Doprava 25€ do 55km
 • Doprava 30€ do 65km
 • Doprava 35€ do 75km
 • Doprava 40€ do 85km
 • Doprava 45€ do 95km
 • Doprava 50€ do 105km
 • Doprava 55€ do 115km
 • Doprava 60 do 125km
 • Doprava 65 do 135km
 • Doprava 70 do 145km
 • Doprava 75 do 155km
 • Doprava 80 do 165km
 • Doprava 85€ do 175km
 • Doprava 90 do 185km
 • Doprava 95€ do 195km
 • Doprava 100€ do 205km
 • Doprava 105€ do 215km ...

 

Naša doprava pre ostatné výrobky:

 • Doprava do 25km zdarma (tam aj späť) pre nádrže s objemom do 6m3, ostatné km sa účtujú 0,35€/km cesty tam aj späť
 • Doprava do 50km zdarma (tam aj späť) pre nádrže s objemom od 7m3 do 15m3, ostatné km sa účtujú 0,35€/km cesty tam aj späť
 • Doprava do 100km zdarma (tam aj späť) pre nádrže s objemom od 16m3, ostatné km sa účtujú 0,35€/km cesty tam aj späť

 

Cena pre vystavenie duplikátov dokumentov:

 • vystavenie duplikátu atestu vodotesnosti 5€
 • vystavenie duplikátu certifikátu 10€

 

Spôsob platby:

 • V hotovosti pri prebratí tovaru
 • Platba vopred prevodom na účet

V prípade nevyzdvihnutia dobierky si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

 

4. AKO PLATIŤ

Po uskutočnení objednávky bude na váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. V prípade, že ste zvolili platbu prevodom, riaďte sa údajmi uvedenými v e-maile doručenom po objednaní tovaru.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20% DPH.

 

Možnosti platby

 • Dobierka: Platba v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej služby DHL. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 1.000 € – predávajúci má právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch (najmä pri výrobkoch na mieru) má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu
 • Platba na účet vopred: Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK8909000000005049003504, číslo účtu 5049003504/0900, BIC: GIBASKBX 
 • Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
 • Platba priamym vkladom: priamo v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:SK8909000000005049003504, číslo účtu 5049003504/0900, BIC: GIBASKBX 
 •  Pri priamom vklade na účet si banka účtuje poplatok za vklad.

 

5. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnym umiestnením výrobku, zlou alebo neodbornou montážou či manipuláciou táto záruka zaniká. Presný postup montáže a záručné podmienky preberá kupujúci spolu s výrobkom a ostatnými dokumentmi (faktúra, pokladničný doklad, atest vodotesnosti, certifikát...) a sú uvedené v bode 5.1. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu alebo po osobnom vyzdvihnutí u predávajúceho. Zodpovednosť za závady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný takéto závady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zo záruky sú taktiež vyňaté poškodenia, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za závadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných závád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné závady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu závadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu prevádzky predávajúceho: Plastové nádrže, s.r.o., 1. mája 882/46 (areál Makyta, a.s.),  020 01 Púchov, Trenčiansky kraj. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácie a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

5.1 Návod na obsluhu a montáž 

5.1.1 Návod na obsluhu a montáž samonosnej plastovej nádrže

UPOZORNENIE ! V zimnom období zvýšte pozornosť pri manipulácií a osadení nádrže. Vplyvom nízkych teplôt sa materiál stáva krehkí, pri neopatrnej manipulácií môže dôjsť k prasknutiu nádrže. Plnenie je zaistené vstupným nátrubkom /obvykle DN 110 až 125/ napojeným na odpadové potrubie z objektu. Ku kontrole nádrže prípadne prístupu do vnútorného otvoru slúži revízny vstup o priemere 0,6 m a štandardnou výškou 0,3 - 0,4 m prípadne atypický podľa požiadavky zákazníka, uzavretý pochôdznym plastovým poklopom. Umiestenie nádrže Upozornenie: Nádrž je konštrukčne vyhotovená ako podzemná nádrž (vnútorný tlak napustenej nádrže vyrovnáva obsyp), nie je staticky ani UV vhodná pri umiestnení nad zemou. Za poškodenie pri takomto použití výrobca nezodpovedá ! Osadenie nádrže -Príprava Vykope sa stavebná jama, ktorá je z každej strany širšia min. 0,3m. Po vykopaní jamy sa prevedú armovacie práce pre betonáž základovej dosky. Doska sa vymeria podľa rozmerov nádrže, s hrúbkou najmenej 0,15m. Vyleje sa betón a povrch sa zrovná. Po vytvrdnutí dosky sa osadí nádrž, ktorá sa spustí ručne na lanách pokiaľ nemá prirobené uchytenie pre spustenie pomocou ťažkej techniky. Po osadení sa napojí potrubie z objektu k nátrubku na nádrži . Základné osadenie nádrže – Suché podložie s dobrou absorpciou vody Pri obsypávaní sa nádrž musí napúšťať vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Na obsypanie nádrže sa použije štrk jemnej frakcie 4/8 – 8/16, ktorý nezadržuje vodu. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu, pretože tá absorbuje vodu a mohla by pri prívalových dažďoch nádrž preťažiť o viac ako 100% svojej hmotnosti čo spôsobí deformovanie nádrže. Vrchná časť platne nádrže sa tiež obsype štrkom do ¾ výšky revízneho komína, zvyšok sa môže dosypať zeminou. Terén sa však nesmie navýšiť viac ako po úroveň poklopu ani vytvárať jeho stúpanie po celej ploche nádrže . Osadenie nádrže – Suché ílové podložie – Osadenie nádrže – Miesta z možným povrchovým prietokom prívalovej vody. Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie .Pri podloží kde sa nachádza ílovitá zem je potrebné vytvoriť odvodňovací kanál vyústený do vsakovacej jamy z geotextílie - kameňa- štrku ,ktorá by mala byť pod úrovňou dna nádrže aby dochádzalo k vstrebávaniu vody ktorú by inak ílová zem neprepustila a voda by sa mohla hromadiť v časti dna nádrže a to by mohlo pri jej vyprázdnenom obsahu deformovať dno , prípadne nádrž poškodiť .Toto platí aj pri inom druhu podložia, pokiaľ je nádrž osadená vo svahu prípadne je pravdepodobnosť zvýšeného prietoku vody z prívalových dažďov. Osadenie nádrže –Vo svahu –suché podložie Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. Pri osadení nádrže vo svahu sa nesmie terén navýšiť viac ako po úroveň poklopu a ani vytvárať jeho stúpanie po celej ploche nádrže musí výška násypu zodpovedať výške revízneho vstupu. V prípade že je nevyhnutné ponechať terén v stúpaní a nie je možné ho upraviť a prispôsobiť zaťaženiu nádrže, je potrebné v miestach kde terén prekročí výšku násypu zodpovedajúcu výške revízneho vstupu rozložiť na nádrž ešte pred zasypaním vrchnej časti polystyrén alebo iný ľahčený materiál a vytvoriť jeho stúpanie zodpovedajúce stúpaniu terénu, aby zásyp nádrže zodpovedal hmotnosti na 1m2 x VÝŠKA REVÍZNEHO VSTUPU. V miestach, kde terén prekročí výšku revízneho vstupu, pridaním polystyrénu a vytvorením jeho stúpania nedôjde k preťaženiu nádrže. Pri osadení nádrže vo svahu je pravdepodobnosť zvýšeného prietoku vody z prívalových dažďov, pohybom a zosúvaniu pôdy . Nádrž sa zabezpečí vytvorením podzemných oporných múrov proti zosúvaniu pôdy . Osadenie nádrže – Hlbšie pod terén s použitím nadstavca revízneho vstupu Osadenie nádrže – pri prejazde vozidiel . Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. Nádrže sú dimenzované pre zaťaženie zodpovedajúce výške revízneho vstupu nádrže. Pri použití nadstavca výšky max do 0,40m sa od vyústenia revízneho komína z nádrže po celej jej ploche rozloží polystyrén alebo iný ľahčený materiál o výške pridaného nadstavca aby zásyp nad polystyrénom neprekročil výšku revízneho vstupu . Pri použití nadstavca revízneho vstupu výšky nad 0,40m ,alebo pri prejazde vozidiel sa od vyústenia revízneho vstupu z nádrže umiestni samonosná železo- betónová roznášacia doska , ktorá presahuje rozmery nádrže a zaťaženie násypu na dosku je rozložené na okolitý terén . Osadenie nádrže –pri výskyte spodnej vody Pri výskyte spodnej vody je nádrž potrebné obetónovať. Nádrž sa napustí vodou a obetónuje sa celá najmenej 20cm nad úroveň výšky spodnej vody .Nádrž musí ostať napustená vodou až do úplného vytvrdnutia betónu. Pri výskyte spodnej vody v podloží sa musí voda neustále odčerpávať , pri betonáži základovej dosky a pri obetónovaní nádrže až do úplného vytvrdnutia betónu . Osadenie nádrže –Ležatý valec . Pri osadení prevedenia nádrže – Ležatý valec je postup podobný ako pri osadení suché podložie. Nádrž sa osadí na základovú dosku a priestor medzi základovou doskou a nádržou, o ktorú prilieha kruhové vystuženie , sa musí dostatočne vyplniť a zhutniť pridaním suchého betónu do obsypového štrku, prípadne tento priestor podbetónovať aby nedošlo k preťaženiu a deformácii kruhového vystuženia najmä v strede nádrže . Upozornenie. K obsypu sa nesmie pridávať stavebný odpad ani ostré kamene ktoré by mohli nádrž poškodiť. Nádrž musí ostať napustená vodou až do usadnutia obsypu – najmenej 2 mesiace. Ak ide o žumpu a je potrebné ju využívať ihneď, napustí sa do ¾ objemu (môže sa využívať iba ¼ nádrže to znamená odčerpávať sa môže iba ¼ až do úplného usadnutia obsypu . Zloženie betónu: dávkovanie je na 1m3 Cement – Holcim, CEM – I 42,5 0,35t Štrk – frakcia 0,4 0,8t – 1,0t,frakcia 8/16 0,85t Voda - 170l frakcia 4/8 0,2t -0,3t, Zásady prevádzky Nádrž (ak je určená na zber odpadových a splaškových vôd) musí byť pravidelne vyprázdňovaná a jej a obsah zneškodňovaný v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia podľa platnej legislatívy. Aby sa zabránilo jej preplneniu , je potrebné pravidelne kontrolovať výšku hladiny, ktorá nesmie prekročiť spodný okraj vtokového potrubia. V prípade použitia nádrže ako zberný zásobník vody je potrebné napojiť nádrž na prepadové potrubie , ktoré vyúsťuje do vsakovacej jamy aby v prípade prívalových dažďov nedošlo k preplneniu. V zimnom období sa uistite, že je nádrž osadená v dostatočnej hĺbke proti zamrznutiu vody . Samonosné nádrže nesmú byť zaťažované dodatočným tlakom. /napr. stavby, prejazd vozidiel a podobne... Plastový poklop slúži len na zakrytie nádrže v zabezpečených priestoroch. Pokiaľ sa nádrž nachádza v priestore dosahu neoprávnených osôb, verejnosť, prípadne majú k nej prístup malé deti a pod./ musí byť nádrž opatrená liatinovým poklopom, prípadne s uzamykateľným poklopom ktorý nie je súčasťou dodávky nádrže ! Nikdy nepoužívajte úplne neobsypanú nádrž ,postup osadenia dokončite ihneď podľa času zodpovedajúcemu jednotlivým úkonom osadenia. Záruka Záručná doba je 24 mesiacov od nasledujúceho dňa po odovzdaní tovaru odberateľovi. Pri nedodržaní postupu uvedeného v návode zákazník stráca akýkoľvek nárok na reklamáciu. Pri osádzaní musí byť každý úkon nafotený od začiatku výkopových prác , podľa postupu v návode a fotodokumentácia musí byť archivovaná počas záručnej doby. Pri reklamácií musí byť fotodokumentácia predložená, inak nebude možné reklamáciu uznať. Výrobca nezodpovedá za poškodenia z nedbanlivosti, nesprávneho alebo neúplného dodržania postupu pri osadení a ani za poškodenia spôsobené záplavami a živelnými pohromami.

 

5.1.2 Návod na obsluhu a montáž samonosnej plastovej vodomernej šachty

 ! UPOZORNENIE ! V ZIMNOM OBDOBÍ ZVÍŠTE POZORNOSŤ PRI MANIPULÁCÍ A OSADENÍ VODOMERNEJ ŠACHTY. PRED OSADENÍM ŠACHTU SKLADUJTE V INTERIÉRY –NEVYSTAVUJTE MRAZOM. Vodomerná šachta je vyrábaná ako celoplastová zváraná nádrž z konštrukčných dosiek z polypropylénu hrúbky 5 mm valcového tvaru, určená k zabudovaniu pod terén . (Ďalej len VŠ.) Ku kontrole VŠ a prístupu do vnútorného otvoru slúži vstupný komín o priemere 600 mm, uzavretý pochôznym plastovým poklopom. Umiestenie šachty Vodomernú šachtu treba umiestniť tak aby vzdialenosť medzi šachtou a nehnuteľnosťou bola najmenej 1 m. Osadenie šachty -Príprava Vykope sa stavebná jama, ktorá je min 0,3m širšia ako sú rozmery VŠ. Po vykopaní jamy sa pripraví zhutnené podkladové lôžko zo štrku jemnej zrnitosti prípadne sa dosype pieskom. Vodomerné šachty s priemerom 1,27m a väčším prípadne šachty s nestabilným podložím kde môže dôjsť ku nakloneniu šachty zosuvom prípadne usadaním podložia je potrebné umiestniť šachtu na betónovú základovú dosku hrúbky min. 10cm, vystuženú železnou armovacou sieťou. Základné osadenie nádrže – Suché podložie s dobrou absorpciou vody . (platí pre suché podložie bez výskytu spodných vôd, černozem, štrkové podložie) Po osadení na zhutnené alebo vybetónované lôžko, sa zapojí technológia (hadice ,čerpadlá ,vodomer ...) Montáž zabezpečujú vodárenské spoločnosti prípadne kvalifikovaný pracovník s osvedčením. Po dokončení prác šachta sa obsype. Na obsypanie nádrže sa použije štrk jemnej frakcie 4/8 – 8/16,ktorý nezadržuje vodu. Nepoužívajte na obsyp žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu , pretože absorbuje vodu a pri prívalových dažďoch, zvyšuje hmotnosť a tlak o viac ako 100% čo spôsobí deformovanie šachty. Vrchná časť platne šachty sa tiež obsype štrkom do ¾ výšky revízneho komína, zvyšok sa môže dosypať zeminou. Terén sa však nesmie navýšiť viac ako po úroveň poklopu ani vytvárať jeho stúpanie po celej ploche šachty. Obsypávanie VŠ treba prevádzať ihneď po jej osadení, vždy ručne, pomaly a rovnomerne zhutňovať po celom obvode . Osadenie – Suché ílové podložie – Osadenie – Miesta z možným povrchovým prietokom prívalovej vody. Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie .Pri podloží kde sa nachádza ílovitá zem je potrebné vytvoriť odvodňovací kanál vyústený do vsakovacej jamy z geotextílie –( kameňa- štrku ),ktorá by mala byť pod úrovňou dna nádrže aby dochádzalo k vstrebávaniu vody ktorú by inak ílová zem neprepustila a voda by sa mohla hromadiť v časti dna šachty čo spôsobí deformácie dna, prípadne poškodí ale utrhne vstupné alebo výstupné potrubie, skrutkovacie prechody šachty. Toto platí aj pri inom druhu podložia ktorý neabsorbuje vodu, alebo ak je nádrž osadená vo svahu prípadne je pravdepodobnosť zvýšeného prietoku vody z prívalových dažďov a zlá absorpcia podložia. Osadenie –Vo svahu –suché podložie Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. Pri osadení šachty vo svahu sa nesmie terén navýšiť viac ako po úroveň poklopu a ani vytvárať jeho stúpanie po celej ploche šachty musí výška násypu zodpovedať výške revízneho vstupu. V prípade že je nevyhnutné ponechať terén v stúpaní a nie je možné ho upraviť a prispôsobiť zaťaženiu šachty, je potrebné v miestach kde terén prekročí výšku násypu zodpovedajúcu výške revízneho vstupu rozložiť na šachtu ešte pred zasypaním vrchnej časti polystyrén alebo iný ľahčený materiál a vytvoriť jeho stúpanie zodpovedajúce stúpaniu terénu, aby zásyp zodpovedal hmotnosti zaťaženia na 1m2 . V miestach, kde terén prekročí výšku revízneho vstupu, pridaním polystyrénu a vytvorením jeho stúpania nedôjde k preťaženiu. Pri osadení šachty vo svahu je pravdepodobnosť zvýšeného prietoku vody z prívalových dažďov, pohybom a zosúvaniu pôdy .Šachta sa zabezpečí vytvorením podzemných oporných múrov proti zosúvaniu pôdy . Osadenie – Hlbšie pod terén s použitím nadstavca revízneho vstupu Osadenie – Pri prejazde vozidiel Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. Nádrže sú dimenzované pre zaťaženie zodpovedajúce výške revízneho vstupu nádrže. Pri použití nadstavca výšky max do 0,40m sa od vyústenia revízneho komína zo šachty sa po celej jej ploche rozloží polystyrén alebo iný ľahčený materiál o výške pridaného nadstavca aby zásyp nad polystyrénom neprekročil výšku revízneho vstupu šachty . Pri použití nadstavca revízneho vstupu výšky nad 0,40m alebo pri prejazde vozidiel cez šachtu prípadne v jej blízkosti , sa od vyústenia revízneho vstupu zo šachty, umiestni samonosná železo- betónová roznášacia doska , ktorá presahuje rozmery šachty a zaťaženie násypu na dosku absorbuje okolitý terén . Osadenie –pri výskyte spodnej vody Pri výskyte spodnej vody je šachtu potrebné obetónovať. Je možné použiť suchý betón po vrstvách prípadne pridávať stavebný betón, pomaly a ručne (nezhutňovať ) aby nedochádzalo k deformáciám .Týmto spôsobom sa obetónuje min. 20cm nad úroveň výšky spodnej vody .Pokiaľ sa voda pri osadení nachádza vo výkope je potrebné ju neustále odčerpávať až do vytvrdnutia betónu . Zloženie betónu pri betonáži základovej dosky: dávkovanie je na 1m3 - Cement – Holcim, CEM – I 42,5 350 kg Štrk – frakcia 0,4 800 - 1000 kg frakcia 4/8 200 - 300 kg frakcia 8/16 800 - 900 kg Voda 170 litrov Upozornenie: Bez súhlasu výrobcu nesmú byť vykonávané žiadne zásahy ani úpravy do šachty .Pri poškodení VŠ stráca zákazník nárok na reklamáciu. VŠ nie sú vhodné do prostredia s výskytom spodnej vody. Vodomerná šachta nesmie byť zaťažované dodatočným tlakom. /napr. stavby, prejazd vozidiel a pod... Plastový poklop je pochôzny, slúži na zakrytie šachty v zabezpečených priestoroch a nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie (prechod aut a pod.) . V prípade že šachta nemá uzamykanie a nachádza v priestore dosahu neoprávnených osôb, /malé deti a pod./ musí byť opatrená liatinovým poklopom . Záruka. Záručná doba je 24 mesiacov od nasledujúceho dňa po odovzdaní tovaru odberateľovi. Pri nedodržaní postupu uvedeného v návode zákazník stráca akýkoľvek nárok na reklamáciu. Pri osádzaní musí byť každý úkon nafotený od začiatku výkopových prác , podľa postupu v návode a fotodokumentácia musí byť archivovaná počas záručnej doby. Pri reklamácií musí byť fotodokumentácia predložená, inak nebude možné reklamáciu uznať. Výrobca nezodpovedá za poškodenia z nedbanlivosti, nesprávneho alebo neúplného dodržania postupu pri osadení a ani za poškodenia spôsobené záplavami a živelnými pohromami.5.1.3 Návod na obsluhu a montáž  plastového bazéna

 UPOZORNENIE : Bazény sú dimenzované a zhotovené pre osadenie do terénu .Nikdy nepoužívajte bazén voľne položený nad terénom . Bezpečnostné pokyny: výrobca upozorňuje odberateľa na nutnosť opatrnej prepravy a manipulácie s bazénom bez mechanických nárazov, rázov a kríženia. Manipulovať s bazénom vždy v prázdnom stave, do teploty 5 ° C. V bazéne a jeho tesnej blízkosti platí zákaz používania otvoreného ohňa. V blízkosti zabudovaného bazéna sa nesmie pohybovať ťažká technika. Postup montáže: bazén sa osadzuje do výkopu, ktorého rozmery musí presahovať minimálne 10 cm vonkajší obvod bazéna. Hĺbka výkopu sa riadi hĺbkou bazéna (vhodné konzultovať s výrobcom), avšak približne platí ako hlboký bazén, tak hlboký výkop – za predpokladu pripočítania výkopu pre podkladovú železobetónovú dosku. Bazén sa usadzuje na železobetónovú dosku sily 15 cm s nerovnosťou +, - 5 mm. Doska musí minimálne o 10 cm presahovať rozmery po celom obvode Pre tepelnú pohodu je vhodné obložiť dno a steny bazéna tepelnou izoláciou (tvrdený polystyrén). Bazén sa pomocou rozper roztiahne na požadovaný vnútorný rozmer (foršne, dosky) a postupne sa napúšťa vodou cca 20-30 cm. Potom sa začne betonáž polosuchým betónom. Po zaschnutí prvej vrstvy betónu sa opäť pripúšťa voda a betónuje. Hladina vody musí byť vždy nad úrovňou betónu. Pri jednotlivých etapách betonáže treba neustále kontrolovať súosovosť a rovinu hrán a stien bazéna. Pri vzniknutých nerovnostiach nutné okamžite vykonať nápravu (Pritiahnutím, podložením, zapretím rozperných lát). Prípadné nerovnosti medzi výstužnými rebrami bazéna vzniknutými teplovzdušným zváraním je možné eliminovať opatrným zhutňovaním betónu až sa stena zrovná. Výstužnými rebrami pod vrchným lemom bazéna sa pretiahne armovací drôt, ktorý musí byť zapravený do redšieho kvalitného betónu a vytvorí tzv. veniec, ktorý bráni deformácii bazénu. Spodnú hranu lemu nutné zapraviť aj do betónu, aby sa predišlo deformáciám vplyvom slnečného žiarenia. Rozpery bazéna nutné odstrániť až po vyzretí a dokonalom vytvrdnutí betónu. Pri osadzovaní bazéna do terénu, kde je nebezpečenstvo výskytu spodnej vody, je nutné vhodným spôsobom eliminovať pôsobenie spodnej vody na dno bazéna (drenáž, odčerpávanie, prepúšťacie guľa atď.). UPOZORNENIE: Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté vplyvom spodnej vody a za chyby vzniknuté chybnou betonážou. Zákazník zodpovedá za správne zapojenie elektrického zariadenia bazéna (filtre, čističky, svetlá, kúrenie a pod.) do siete, ktoré musí vykonať len osoba kvalifikovaná podľa vyhlášky v rámci SR . Zásady prevádzky : Zazimovanie bazénu: pred zimou sa upustí hladina bazéna cca 20 cm pod úroveň trysiek a skimmeru, odpojí sa rozvodné hadice od čističky a vypustí z hadíc voda (z tohto dôvodu je nutné, aby spád rozvodných hadíc bol vždy od skimmeru a trysiek smerom k čističke). Nechajú sa otvorené kohúty, odpojí sa čerpadlo a šesťcestný ventil a oboje sa uschová na suchom, teplom mieste (garáž, pivnica atď.). Potom sa vypustí aj voda z čistiacej nádoby s pieskom. Na hladinu bazéna sa umiestni a predmety (špeciálne plaváky, polystyrén, drevo, petfľaše), ktoré v prípade zamrznutia vody v bazéne zabráni poškodeniu bazéna vplyvom rozťahujúceho sa ľadu. Na jar sa opäť zapojí čistička, dopustí a vyčistí voda a bazén sa uvedie do prevádzky Záruka Záručná doba je 24 mesiacov od nasledujúceho dňa po odovzdaní tovaru odberateľovi. Pri nedodržaní postupu uvedeného v návode zákazník stráca akýkoľvek nárok na reklamáciu . Pri osádzaní musí byť každý úkon nafotený, podľa postupu v návode na osadenie a fotodokumentácia musí byť archivovaná počas záručnej doby .Pri reklamácií musí byť fotodokumentácia predložená inak nebude možné reklamáciu uznať. Výrobca nezodpovedá za poškodenia z nedbanlivosti, nesprávneho alebo neúplného dodržania postupu pri osadení a ani za poškodenia spôsobené záplavami a živelnými pohromami.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii kupujúceho a musí byť do 14 pracovných dní osobne doručené do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty podané na poštovú prepravu. Zmluvné strany si vrátia všetky poskytnuté plnenia.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý,alebo poškodený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajuci zašle peniaze prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na adresu predávajúceho nebude vyzdvihnutý.

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar, požiadať o cenovú ponuku na atypický výrobok alebo výrobok s upravenými rozmery. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, nakoľko tovar Vám bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru + náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky + náklady na znovuposlanie, alebo náklady na dopravu  prevodom na účet v banke vopred.

 

7. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účely doručenia tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto zmluvy vážne deklarovali.

 

V Beluši 22.07. 2013