Žumpa

Žumpa
Publikované: 15. 03. 2023

Žumpa je slovo, ktoré v nás evokuje pocit neporiadku a špiny. Je to označenie pre miesto, kde sa zhromažďujú splašky a odpadové vody. Žumpa je často spájaná s nepríjemnými zápachom, ktorý nie je nikomu príjemný.


Napriek svojmu nepríjemnému charakteru majú žumpy dôležitú funkciu. Vďaka nim je možné zhromažďovať odpady a ochraňovať tak životné prostredie pred znečistením. Vo väčšine prípadov sa odpady z žumpy recyklujú alebo spracúvajú na iné účely, ako napríklad hnojivo pre rastliny alebo kompost.
Aj napriek tomu, že žumpa v svojej podstate chráni životné prostredie, je dôležité myslieť na to, aby sme redukovali množstvo odpadu, ktorý produkujeme, a snažili sa minimalizovať jeho negatívny vplyv na životné prostredie.

Spracovanie odpadových vôd na Slovensku sa riadi zákonom o vodách (vodný zákon), ktorý stanovuje povinnosti pre subjekty, ktoré produkujú a spracovávajú odpadové vody. Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd je zakázané.

Na Slovensku existujú rôzne spôsoby spracovania odpadových vôd.

Kanalizácia

V aglomeráciách – v územiach, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť rozvinutá, je opodstatnené odvádzať z neho komunálne odpadové vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich konečného vypúšťania.

Žumpa

Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Takýmto systémom je najmä vodotesná žumpa.

Povolenie na použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému pri vodotesných žumpách určí orgán štátnej správy.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy je povinný predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo oprávnená osoba.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto kde je  umiestnená žumpa, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Malé čistiarne odpadových vôd

Pre riedko osídlené oblasti, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie a žumpy riešiť  aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade vodným zákonom. Povolenie pri malých čistiarňach odpadových vôd určí orgán štátnej vodnej správy.

Ktorá žumpa je vhodná pre vás?

Pri výbere správnej žumpy na nakladanie s odpadovými vodami je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov. Žumpa musí byť dostatočne veľká, aby mohla pojať celkové množstvo odpadových vôd produkovaných vašou domácnosťou. Okrem výberu a výpočtu správneho objemu je potrebné brať v úvahu aj materiál, z ktorého je žumpa vyrobená, čo ovplyvní už samotnú montáž, neskoršiu údržbu a celkovú životnosť žumpy.


Plastová žumpa – najčastejšie používaná

Plastové žumpy sú typom žúmp vyrobených z plastových materiálov najčastejšie z polypropylénu ale i polyetylénu. Vďaka odolnosti a ľahkosti týchto materiálov má plastová žumpa množstvo výhod ale i zopár nevýhod, tu je niekoľko z nich:


Výhody

Odolnosť voči chemikáliám a korózii 
plastové žumpy sú často vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči chemikáliám a korózii. To znamená, že môžu byť v agresívnych prostrediach, a môžu v nich byť akumulované agresívne látky.

Ľahkosť  
plastové žumpy sú oveľa ľahšie než kovové alebo betónové žumpy, čo zjednodušuje ich manipuláciu a inštaláciu.

Jednoduchá údržba  
plastové žumpy nevyžadujú tak často údržbu ako žumpy z iných materiálov. Sú hladké, čo znamená, že sa na ich povrchu hromadí menej nečistôt a sú ľahšie čistiteľné.

Odolnosť voči teplotným výkyvom 
plastové žumpy sú odolné voči teplotným výkyvom, čo znamená, že pri zmene teploty nepraskajú.

Rýchlosť inštalácie  
inštalácia plastovej žumpy je rýchla a jednoduchá, čo znamená, že je možné ju nainštalovať v priebehu niekoľkých hodín. To je ideálne pre tých, ktorí potrebujú rýchle riešenie. Tento fakt môže ušetriť nielen čas ale aj peniaze.

Zodpovedajúca kapacita  
plastové žumpy sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a tvaroch, takže je možné vybrať veľkosť, ktorá zodpovedá potrebám domácnosti alebo podniku.

Nízka údržba  
plastové žumpy nevyžadujú takmer žiadnu údržbu ako žumpy z iných materiálov, čo znižuje náklady na údržbu.

Bezpečnosť
plastové žumpy sú bezpečné pre životné prostredie, pretože sú vyrobené z nezávadných materiálov a sú 100% vodotesné. Navyše neobsahujú žiadne kovové časti, ktoré by mohli spôsobiť korozívne reakcie v odpadovej vode (niektorí výrobcovia používajú vnútorné oceľové výstuže, pred kúpou je  dobré si to overiť).

Odolnosť voči vlhkosti
plastové žumpy sú odolné voči vlhkosti, čo znamená, že neabsorbujú vodu a nepodliehajú vlhkosti ako žumpy z betónu.

Dlhá životnosť 
plastové žumpy majú dlhú životnosť a sú odolné voči poškodeniu, čo znamená, že ich tak skoro nebudete musieť vymieňať.


Nevýhody

Ľahkosť
Ak je plastová žumpa inštalovaná v oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody, môže byť náchylná na deformácie spôsobené hydrostatickým tlakom, čo môže viesť k deformácii žumpy najmä pri jej vyprázdnení. Preto je dôležité oboznámiť sa vopred s miestnymi podmienkami v mieste pre osadenie a vybrať si správny typ napríklad s možnosťou obetónovania žumpy, tak aby ju prípadný vztlak nemohol poškodiť.

Zaťaženie
Plastové žumpy sú zvyčajne navrhnuté tak, aby odolávali bežnému zaťaženiu, ktoré s nimi súvisí, ako je napríklad hmotnosť zeme, ktorá je na nich uložená. Pri správnej inštalácii a údržbe by mala byť plastová žumpa schopná odolávať takémuto zaťaženiu. Avšak, pretože rôzne plastové žumpy majú rôzne hranice zaťaženia, je vždy dôležité dodržiavať odporúčané limity zaťaženia od výrobcu.

Pri prekročení týchto limitov ako je napríklad väčší násyp nad nádržou alebo prejazd vozidiel ponad nádrž či parkovisko, hrozí deformácia nádrže.

Zníženie zaťaženia nad plastovou žumpou je možné použitím betónovej dosky s dostatočnou pevnosťou, ktorá bude schopná rozniesť rovnomerne váhu nad ňou. Betónová doska by mala byť tiež dostatočne veľká, aby pokryla celú plochu plastovej žumpy.

Celkovo platí, že zaťaženie plastovej žumpy by malo byť v súlade s jej odporúčanými limity od výrobcu. Ak máte pochybnosti, mali by ste sa obrátiť na odborníka alebo výrobcu, ktorý vám môže poskytnúť konkrétne informácie o zaťažení vašej plastovej žumpy.

Napriek tomu, že existujú niektoré nevýhody, väčšina z nich môže byť minimalizovaná správnou inštaláciou, údržbou a výberom kvalitného výrobcu.

 

Betónová žumpa

Aj keď betónové žumpy majú niekoľko výhod, existujú aj nevýhody, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní sa pri výbere tohto typu žumpy na odpadové vody:

Výhody

Odolnosť a trvanlivosť
Betónová žumpa je odolná a trvanlivá, pretože betón je menej náchylný na poškodenia

Vyššie zaťaženie
Betónové žumpy sú pevné a odolné, čo ich robí vhodnými pre použitie v oblastiach s vysokou záťažou.


Nevýhody

Ťažká a náročná na inštaláciu
Betónové žumpy sú ťažké a náročné na inštaláciu, takže ich inštalácia môže viesť k zvýšeným nákladom, napríklad pri použití ťažkej techniky, žeriavu a podobne.

Potreba dodávky na miesto
Keďže betónové žumpy sú ťažké, musia byť dodané na miesto pomocou nákladného vozidla alebo ťažkej techniky, ktorá na vzdory prekážkam nemusí mať prístup do každej lokality a na každé miesto.

Porézny povrch
Betón má prirodzene porézny povrch, ktorý môže viesť k prenikaniu odpadových vôd do pôdy. To môže mať negatívny vplyv na kvalitu pôdy a podzemnej vody.

Potreba údržby
Aj keď betónové žumpy sú relatívne jednoduché na údržbu, môžu vyžadovať čistenie a opravy, ak dôjde k narušeniu alebo odlupovaniu povrchu betónu a prasklinám

Pôsobenie vztlaku

I keď sa to možno nezdá aj ťažkú betónovú žumpu dokáže vytlačiť zo zeme sila vztlaku. Akákoľvek nádrž alebo zakopaná konštrukcia, ktorá váži menej ako vytlačená voda, bude plávať, keď je prázdna.


Vodotesná žumpa je dôležitá pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Výber správneho typu žumpy a jej správna inštalácia a údržba sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečného a efektívneho zhromažďovania a spracovania odpadových látok.

Galéria k článku

Výhody našich plastových nádrží?

 • Sme výrobcom, preto sa vieme konštrukcne aj cenovo prispôsobiť
 • Jednoduché osadenie
 • Nádrže sú certifikované podľa ISO 75 0905
 • Vodomerné šachty prispôsobime aj pre viacero vodomerov
 • Neobmedzená životnosť - nádrže nekorodujú
 • Bez potrebného obetónovania vďaka technológií vystuženia
 • 100% vodotesnosť
 • Jednoduchá manipulácia
 • Možnosť prepojenia viacerých nádrží
 • Používame materiály výhradne od slovenských a českých výrobcov
 • Zabezpečujeme dopravu alebo možnosť osobného odberu
 • Výroba atypických nádrží a výrobkou podľa požiadavky

Rozhodnúť sa pre nás je dobrá voľba!

Vyrábame rôzne produkty iba z prvotriedneho plastu, kvalitné bazény, nádrže na vodu, vodomerné, kanalizačné a prečerpávacie šachty, žumpy ale i rôzne atypické výrobky... Pri výrobe používame iba tie najkvalitnejšie materiály z Nemecka, Čiech a Slovenska, čo zaručuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť našich výrobkov.

Nenechajte sa zmiasť inými predajcami o nekvalite čierneho plastu! Túto stratégiu používajú kvôli ich vysokým cenám predaja cez dve ruky. Sme výrobca a preto ponúkame prijateľné ceny priamo z výroby. Čierny plast sme si vybrali, aby sme sa odíšili od ostatných výrobcov a okrem farby sa žiadno nelíši.

Naše výrobky sú vyrábané technológiou zvárania konštrukčných dosiek, sú mechanicky odolné, 100% vodotesné a dlhodobo stabilné.